• Ελληνικά
  • English
  • Русский

Δικαιολογητικά

Γνωρίζουμε πως η αγορά ακινήτου είναι μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωή σας. Κατανοώντας τις υπαρκτές δυσκολίες συγκεντρώσαμε τις πιο χρήσιμες συμβουλές που μπορεί να ακολουθήσει κανείς, πριν πάρει τη μεγάλη απόφαση.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Φωτοτυπίες ταυτοτήτων των συμβαλλόμενων, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. εισοδήματος.

2. Τίτλος κτήσεως (συμβόλαιο) του μεταβιβάζοντος (πωλητή).

3. Φορολογική Ενηερότητα, η οποία εκδίδεται από την ΔΟΥ εισοδήματος του Πωλητή συγκεκριμένα για μεταβίβαση ακινήτου.

4. Πιστοποιητικό από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ότι έχουν δηλωθεί τα εισοδήματα του πωλουμένου ακινήτου την τελευταία διετία ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 81 το Π.Δ 2238/1994, προς την ίδια Δ.Ο.Υ ότι το ακίνητο δεν απεφερε εισοδήματα, θεωρημένη απ’αυτήν.

5. Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου ή αγροτεμαχίου εφόσον μεταβιβάζεται οικόπεδο ή αγροτεμάχιο, που να περιέχει τις δηλώσεις του Ν.651/77 και του Ν. 1337/83 και συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Α ’87.

6. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (εάν η επιφάνεια του ακινήτου είναι μεγαλύτερη των 50 τ.μ.) (Απαιτείται μόνον για συμβόλαια αγοραπωλησίας).

7. Υπεύθυνες δηλώσεις των συμβαλλόμενων, που υπογράφονται ενώπιον συμβολαιογράφου, από τις οποίες προκύπτει ότι το μεταβιβαζόμενο κτίσμα δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, βιότοπο, ζώνη παραλίας, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο, σύμφωνα με το νόμο 2242/1994.

8. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οικοδομής, εάν το προς μεταβίβαση ακίνητο έχει ανεγερθεί μετά την 14.03.1983, άλλως, υπεύθυνες δηλώσεις των συμβαλλόμενων με το αντίστοιχο περιεχόμενο.

9. Βεβαίωση μη ωφειλής από το αρμόδιο ΙΚΑ για μεταβίβαση ακινήτου. Ασφαλιστική ενημερότητα.

10. Πιστοποιητικό από την Δ.Ο.Υ εισοδηματος του πωλητή – νομικού προσώπου ότι το μεταβιβαζομενο ακίνητο έχει δηλωθεί στην δήλωση Φόρου Ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) και έχει καταβληθεί ο αναλογούν φόρος για τα δύο προηγούμενα έτη ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο πωλητής – νομικό πρόσωπο σεν είχε υποχρέωση να συμπεριλάβει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο στη δήλωση ΦΑΠ.

11. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ Ή ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Ή ΔΩΡΕΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31.12.1994 Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., από το οποίο προκύπτει ότι δηλώθηκε η κληρονομιά / δωρεά / γονική παροχή, που αναφερειαι οιον τίτλο κτήσης και ότι δεν οφείλεται φόρος, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν Δ. 118/1973, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 105 του Ν. 2961/2001.

12. Τα παραπάνω δικαιολογητικά που αναφέρονται μπορεί να αλλάζουν κατά περίπτωση. Αναλόγως το είδος τίτλου κτήσης σκόπιμο είναι να αναζητείται η συμβουλή δικηγόρου – συμβολαιογράφου και μηχανικού.

Δικαιολογητικά για αγοραστές

1. Φωτοτυπία ταυτότητας και ΑΦΜ.

2. Ε1 και Ε9 της τελευταίας πενταετίας θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Δηλώσεις για απαλλαγή πρώτης κατοικίας ή μη τις οποίες συντάσσει ο/η συμβολαιογράφος.

4. Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι καταβλήθηκε ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου.

23ης Φεβρουαρίου 4, Πάργα, 48060

Τηλ. +30 26843 00620 | +30 69776 20392

E-mail : info@epirusrealty.com